สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นางสาวณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวรรณดี วราสินธุ์ โรงเรียนวัดหนองกบ สพป.ราชบุรี เขต 2
5 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอรุณี โพธิอาศัย โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลบ โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2