สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางคำพันธุ์ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอัญชลี อันศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2