สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวชิรา แสนโกศิก โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายผจญวุฒิ อินโต โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายกุญช์พิสิฏฐ์ กัลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวสาวิตรี แหนผัน โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางศรัณยา โพธิ์ปาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายวิวัฒน์ พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอุบล ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3