สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี สพป.ชลบุรี เขต 3
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาวกรุณวดี อุทะปา โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพยุงศรี วังโส โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายมงคล สุวรรณกล่อม โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจิรนุช บุญสิน โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางภัคสกุล มูลอุดม โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางสุดาญา สายช่อฟ้า โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
10 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สพป.ชลบุรี เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางฤณลภฤศ ถวิลคำ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวปรารถนา นิลสาคู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางบุษบรรณ สิงโต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาวมะลิวัลย์ สอนไพร่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3