สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาวถนอมศรี อัมพร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางจิรนันท์ อารีรอบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสมเดช ช้างงา โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ นางนารี ปิ่นปี โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางชีวรัตน์ ข่ายคำ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางอรุณี เสริมใหม่ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางมลฤดี บริเอก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางแก้วมณี ช้างงา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาวภูริชนรดา หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นายกันตพิชญ์ มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ นางสาวเสมอใจ บุญศิริ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ นางสาวเกษรา น้ำใจดี โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ นายกุศล คุณากรดุษิต โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสุรีย์พร ทับทิม โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวเกษสุดา ปทุมแก้ว โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ นางศรีทิพย์วรา ทับทิมสี โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวพรทิพย์ มีตา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
26 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวิชญาณี บุญทวี โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
28 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววิไล กวางคีรี โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางอัจฉรา รอดภัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายอานนท์ เกียรติสาร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจีเรียง บุญสม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางพรรษา มูลประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวภูษิตา โพธิบุตร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางฐิตารีย์ พิทักษ์พลางกูร โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางปิยพร ขำมาลัย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายวรรณชัย นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายสุวิทย์ ปรีสุวรรณ โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวนิดา ปากโมกข์ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ นายบุญเสริม วิทยา โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ นายพรินทร์ เกษรบัว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
49 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
51 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
52 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
53 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
54 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
55 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายชาลี สำรองทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
56 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นายยงยุทธ ไกรบำรุง โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
57 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวิวรรธน์ วรรณศิริ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
58 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
59 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายโชค เอียดช่วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
60 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสุพัตรา คชสาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวนิภาพร กองบาง โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายนิมิตร ยาจันทร์ โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นายพฤกษา จันทร์เรือง โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาววชรพร เพิ่มพูล โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางอรกัญญา วรรณะ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
73 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายชยพล มากบุญมา โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
74 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางประกายมาศ บุญสมปอง โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
75 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวันทนีย์ ขาวผ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
76 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายจำเนียร ศรีเหรา โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
77 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายประสาร ศรีรังสรรค์ โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1