รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 101
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
2 นายทศพร จันทร์เนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
3 นางอรัญญา วงศ์ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
4 นางสมนึก ลิ้มอารีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
5 นางกนกพร ด้วงคำภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
6 นายชูชัย ประดับสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................