รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 103
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายสมศักดิ์ ป่าไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นางสาวฮุสนา เงินเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นางวิริน วันสมสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
5 นางอุมาพร ปานโท้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
6 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
7 นายอุบล แก้วปิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางพัฒนา คำผุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
9 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
10 นางสุจิน พรหมมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................