รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 105
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพยุงศรี วังโส โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง โรงเรียนวัดวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
4 นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นายราชัน มานะกิจ โรงเรียนบ้านสันติวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
6 นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
7 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
8 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนยางน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
9 นางวิชุดา ชัยชาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
10 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
11 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านคลองตูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
12 นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................