รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นายมนู สุโธ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
5 นางอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
6 นายทองมี สัญญะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
7 นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
9 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ โรงเรียนวัดทักษิณวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
10 นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดไทรโกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
11 นายสมควร จันทรวงษ์ โรงเรียนวัดยางทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................