รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายสุวัฒน์ สุขชม โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางบุญมี จันทวีผล โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
3 นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
4 นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
5 นายจำรัส หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
6 นางสาวสุภาพร ธะนะแสง โรงเรียนบ้านสมอทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
7 นายสุริยนต์ กัลยาณี โรงเรียนหนองจานใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
8 นายสมศักดิ์ ต้นเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
9 นายวัชรพล วิทยากร โรงเรียนร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
10 นายคณิต โอทอง โรงเรียนบ้านลำทับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
11 นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านสวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
12 นางสุคนธ์ สุระกำแหง โรงเรียนบ้านท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................