รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพักตร์วิไล ชำปฏิ โรงเรียนคลองขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
2 นางจุไรรัตน์ เอิบกมล โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 นายวรพจน์ สิงหราช โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
4 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง โรงเรียนวัดกาญจนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นางกัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
6 นายนครราช อันสุข โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
7 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
8 นายศุภร บุญราช โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสาสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
9 นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
10 นายทนงค์ บุญช่วย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
11 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ บ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................