รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 114
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
2 นางธนิดา กลั่นศรี โรงเรียนบางสะพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3 นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางจารุวรรณ ยอดประเสริฐ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
5 นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
6 ดร.สวัสดิ์ นาปองสี โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นายสราวุธ พาเสน่ห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
8 นางนันทนัช ศิริแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
9 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
10 นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................