รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 115
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายอานนท์ เกียรติสาร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวจิรนุช บุญสิน โรงเรียนบ้านทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
3 นางศรณี คุปติปัทมกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
4 นางรติยาภรณ์ ทองเนียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
5 นายกรภัทร คำโส โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
6 นายปราโมท พระหันธงไชย โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน โรงเรียนบ้านบัวโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
8 นางสิรินารถ กังแฮ โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................