รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 121
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวจีเรียง บุญสม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางธนารัตน์ หลาบคำ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
4 นางนพรัตน์ เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดหัวดงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
6 นางสายหยุด ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
7 นางกษมาพร เข็มสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
8 นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
9 นางสราญจิต สรรพาวุธ โรงเรียนบ้านดอนฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
10 นางสาวจุฑาดา เครือหงส์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
11 นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................