รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
3 นางนงนุช ทองแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
4 นางอรุณี พันธุ์กสิกรรม โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
6 นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
7 นางดวงเด่น พันจำปา โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
8 นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
9 นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบ้านคลองหวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................