รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 123
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางวาสนา บึงบงกช โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
3 นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
4 นางประเสริฐ บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
5 นางอุ่นเรือน คำภาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
6 นายบุญอนันต์ โตไทยะ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางสาวโสพิศ ทองรอด โรงเรียนบ้านฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
8 นายอากร ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................