รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 124
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
3 นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
4 นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
5 นางระพีพรรณ ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
6 นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................