รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 125
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางกอบกุล ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
3 นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
4 นางสุรดา เกตน์รัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
5 นางสาวพยุง จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
6 นางน้ำทิพย์ สมขุนทด โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
7 นางขวัญใจ ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
8 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
9 นางนิตยา วิทยผดุง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................