รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 126
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางศรัณยา โพธิ์ปาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
2 นายปริพนธ์ กรรณิกา โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 นายวิเชียร สังข์ชาตรี โรงเรียนสยามกลการ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
4 นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นางจิราภรณ์ พละพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
6 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................