รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 127
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางพัชรินทร์ สร้อยทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
3 นางพณิตา เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
4 นางประมูล บัวระพันธ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
5 นางอรุณี ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นางบุญเพ็ง แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
7 นายสวิส จินดาย้อย โรงเรียนวัดจังโหลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................