รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 130
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
2 นางไข่มุก สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
3 นางไพ โพธิบุตร โรงเรียนบ้านห้วยพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
4 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม โรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
5 นางอาริษา ตันทอง โรงเรียนบ้านไฮตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
6 นางสาววรรณธิดา เม่งช่วย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................