รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 132
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางนงลักษณ์ แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นายสมชาย สีสด โรงเรียนบ้านบัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
4 นายอดิพงษ์ กันหมุด โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นางสุดารัตน์ จิบจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
6 นางวงศ์สิริ เถินมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นายคำเภา ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
8 นางรัชนี นิลพันธุ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
9 นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวัดเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................