รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 137
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวอุทิศ สราญชื่น โรงเรียนวัดโคกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2 นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
3 นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นายเฉลิมพล ทองจุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
5 นายภาคิน ภูจอมนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
6 นางนพมาศ กะภูทิน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นายจิรวัฒน์ กุลสุขภาค โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
8 นางสาวจรัสศรี ทองดีเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................