รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 142
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางกาญจนาพร คงเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน)
2 นายอุทัย พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 นายทวิทย์ ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
4 นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์ โรงเรียนปะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
5 นางสุธิดา หลีขาว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
6 นางจิราพร รัตนบุรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................