รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 143
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวประทีป ใจมงคล โรงเรียนบ้านบัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
2 นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
3 นายอุบล พงษ์พัฒน์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
4 นายประสงค์ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านผาเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
5 นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................