รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 144
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางวรรณดี วราสินธุ์ โรงเรียนวัดหนองกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
3 นางปวีณา สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
4 นายรังสรรค์ ปินใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
6 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นางรุ่งนภา พรหมภักดี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
8 นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................