รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 145
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน โรงเรียนวัดมโนรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
3 นายทักษิณ เวียงยา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
4 นายทวี ขาวผ่อง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
7 นางจิราพร อินทรทัศน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................