รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ 158
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
2 นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
3 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านสบมาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
4 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
5 นางจันทรา ปฐมเสรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
6 นางอาภรณ์ รัตนคช โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................