รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 016
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นางกัลยา มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
3 นายวรพงษ์ สันติวงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
4 นายปรีชา นาคจำรูญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
5 นายเสนอ แสนคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
6 นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................