รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 165
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางศิริพร จินดาพงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
2 นางฉวีวรรณ สุภาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
3 นางสาวจตุพร บรรดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
4 นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
5 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
6 นางราตรี สองเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
7 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
8 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
9 นางกชนิกา วงศ์วรนุช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................