รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 182
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นายประสบสุข ดีอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
3 นางสุพร สามัตถิยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
4 นายสำราญ ศรีจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
5 นายอนุกูล ทองนุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
6 นายวิสุทธิ์ ชูมัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................