รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 186
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นายโชคชัย สิรินพมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
4 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
5 นางสาวฉลาด เสริมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
6 นางนฐพร วิชัยเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
7 นายจำรัส สอนกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................