รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
2 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
3 นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม โรงเรียนบ้านท่าอวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
4 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
5 นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
6 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
7 นายกุลชาติ อุปรี โรงเรียนบ้านนายอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
8 นางปุญณิกา ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
9 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อำเภอควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
10 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................