รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 189
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายนคร มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสีดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
3 นางสุจิตรา ดวงจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
4 นายโสฐพล บนภัทรวรรษ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
5 นายวัชระ ป้านภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
6 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดพังพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
7 นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
8 นางกอบขวัญ แดงบำรุง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................