รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายครรชิต เผื่อนด้วง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
2 นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง โรงเรียนบ้านพุซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
3 นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
4 นายสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 นายกีรติ จันทรมณี โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
6 นายสุเนตร ทองคำ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
7 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
8 นายเสงี่ยม พระไตรยะ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
9 นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
10 นางจุราภรณ์ คงเจริญ โรงเรียนวัดสมหวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................