รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 197
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
3 ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
4 นางปิยนันท์ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 นายศรีทัศน์ วิรัสวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
6 นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................