รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 198
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสุพัตรา คชสาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางลักษณา จันธิมา โรงเรียนอนุบาลจุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
3 นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านสังเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
4 นายกวี มะลิงาม โรงเรียนบ้านท่าศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
5 นางสริยา ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านโซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
6 นายวิโรจน์ จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................