รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 020
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นางวาสนา วรรณฉวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
4 นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
5 นางสาวรินรดา ธนวังศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
6 นางพจมาน หาญกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
7 นางพรณิชา บาร์เบอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
8 นางอุษณีย์ กรมเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
9 ดร.สวาสฎิพร แสนคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
10 นางกาญจนา จิตรสำรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
11 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................