รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
3 นางวรรณี คงทอง โรงเรียนวัดมหานาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางรัชนก แสงขำ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
6 นางสาวดำเนิน กาหล โรงเรียนบ้านสมอทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
7 นางประภัสสร ยะณะโชติ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นางสาวสุวารี สิงหชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
9 นางรัตดาวัน จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
10 นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................