รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางชูใจ สายหมี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
3 นางอุบล ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
4 นางศิริพร จุลมุสิ โรงเรียนบ้านเกศกาสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
5 นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
6 นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
7 นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
8 นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
9 นางนีรนาท โรจนรัตน์ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
10 นางสุพรรณี หนูรุ่น โรงเรียนบ้านฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
11 นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................