รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสำราญ รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านหินแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
3 นางสาวสุขฤทัย มีสุข โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
4 นางชนัญญา งามขำ โรงเรียนบ้านชุมนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
5 นางวารี คำปาสังข์ โรงเรียนแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
7 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
8 นายอนันท์ บุตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
9 นางสุดาจิต ป้านภูมิ ครูโรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
10 นางยินดี ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองจัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
11 นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
12 นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................