รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวโอศฑี จังจริง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
2 นางรัตนาพร นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 นางพิสมัย พูลเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
4 นายวิชรุต อัคติ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นางสาวอัญชลี รากวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
6 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
7 นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
8 นางสมศรี ตัมพะปัณณะ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................