รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 208
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายปัญจภูมิ หลาบคำ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
3 นายณัฐวัฒน์ สมมะโน โรงเรียนบ้านท่าอาจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นางอภิญญา เจริญศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
5 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ โรงเรียนบ้านดงแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
6 นางบังอร ชาววัง โรงเรียนบ้านโนนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................