รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 210
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายพฤกษา จันทร์เรือง โรงเรียนดิศกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายพีระ ศรีมงคล โรงเรียนดอนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นายธวัชชัย อ่อนนุ่ม โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
4 นางสาวนิภาลัย แรกข้าว โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
5 นายเกษม มิกขุนทด โรงเรียนบ้านแปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
6 นายประกาศ อาจเมือง โรงเรียนบ้านสูงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................