รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 211
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางดวงมณี สำลีด่านกลาง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
4 นางศรีดร บุตรบุญชู โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
5 นางสาวจุฬาวรรณ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
6 นางปรัชวัน คงแก้ว โรงเรียนบ้านฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................