รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสุรีรัตน์ เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
3 นางมนัญญา เตมียะ โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
4 นางสุดาวัลย์ รู้คุณ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
5 นางจุรีย์ บัวเข็ม โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
6 นายไกรวัลย์ ปุยะติ โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
7 นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
8 นางพนิดา ยิ่งกล้า โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
9 นางสาวอัญชลี คงฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
10 นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย บ้านโพหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................