รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 213
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางบุษบรรณ สิงห์โต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
3 นางวาณี สุวรรณโข โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
4 นางราตรี ทิพโชติ โรงเรียนบ้านยางหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
5 นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า โรงเรียนวัดสวนพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
6 นางสุจานาฎ บุญญโส โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................