รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 217
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวมุกดา สะเอียบคง โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
2 นางศุทธินี ไพรสนธิ์ โรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
3 นายยอดยิ่ง ราชิวงค์ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
4 นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
5 นางอาภรณ์ บุญมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
6 นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
7 นางสาวโสภา ทองประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................