รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 218
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางณัฐชา จันทมัด โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นางศิริรัตน์ คำแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
3 นางพัชรินทร์ โนทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
4 นางอุไรทิพย์ สวยสม โรงเรียนบ้านฮวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
5 นางเพ็ญนิตย์ เมตตา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
6 นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
7 นางสุพิน มสาธานัง โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
8 นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย โรงเรียนวัดนารังนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
9 นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................