รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 022
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ(นครแสงโสภานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
3 นางวชิรา แสนโกศิก โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
4 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
5 นายจำเนียร แสงเสนา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
6 นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
7 นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง โรงเรียนสิงห์สะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
8 นายปริต จันทรุทิน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
9 นายศราวุธ วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
10 นางเสาวณี ขำอ้วม โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................